Dyma Cymru: Hyfforddi.Gweithio.Byw

Mae’r Prif Weinidog, Carwyn Jones wedi lansio ymgyrch newydd i hyrwyddo Cymru fel lle delfrydol i feddygon, gan gynnwys meddygon teulu a'u teuluoedd, hyfforddi, gweithio a byw ynddo.

Roedd Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru yn cynnwys ymrwymiad clir i barhau i fuddsoddi mewn gofal sylfaenol ac i gymryd camau i ddenu mwy o feddygon teulu, nyrsys a gweithwyr iechyd proffesiynol iechyd eraill i hyfforddi yng Nghymru.

Bydd yr ymgyrch newydd genedlaethol a rhyngwladol hon yn ategu'r gwaith sydd eisoes yn cael ei wneud gan y byrddau iechyd i recriwtio staff. Bydd yn cynnig cymorth i feddygon teulu sydd â diddordeb mewn gweithio yng Nghymru, eu cefnogi wrth iddynt symud yma gyda'u teuluoedd, ac yn rhannu gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch yr hyn y gallan nhw ei ddisgwyl wrth ddod i Gymru.

Bydd yr ymgyrch yn targedu myfyrwyr meddygaeth sydd heb ddewis arbenigedd eto yn ogystal â hyfforddeion sy'n dod at ddiwedd eu hyfforddiant, i'w hannog i aros i fyw a gweithio yng Nghymru.  Bydd hefyd o ddiddordeb i feddygon teulu sydd wedi cymhwyso'n ddiweddar, y rhai sydd yng nghyfnodau cynnar eu gyrfaoedd, ynghyd â meddygon teulu profiadol sy'n dymuno cael patrwm gwaith gwahanol neu ddychwelyd i Gymru.

I gyd-fynd â'r ymgyrch newydd hon bydd ffynhonnell wybodaeth newydd, hawdd ei defnyddio hefyd yn cael ei lansio. Bydd yn cynnwys gwybodaeth am ymarfer cyffredinol yng Nghymru a chymorth dros y ffôn ac ar-lein ar gyfer y rhai sy'n dymuno dychwelyd i weithio yma. Bydd y pwynt cyswllt hwn hefyd yn cynnig cymorth recriwtio uniongyrchol i'r meddygfeydd.  

Caiff cynllun cymhelliant ei gyflwyno i annog myfyrwyr i hyfforddi fel meddygon teulu yn yr ardaloedd hynny sydd wedi cael trafferth ers amser maith i lenwi swyddi.  O dan y cynllun hwn bydd yr hyfforddeion yn cael cyfanswm o £20,000 cyn belled ag eu bod yn cytuno i aros yn yr ardal lle y gwnaethon nhw hyfforddi am gyfnod yr hyfforddiant ac am flwyddyn arall wedi hynny.

Ar ben hyn, bydd taliad untro o £2,000 yn cael ei roi i'r holl hyfforddeion sy'n hyfforddi ar raglenni i arbenigo fel meddyg teulu i'w helpu i ysgwyddo costau’r arholiadau terfynol ar ddiwedd eu cyfnod o astudio yng Nghymru. Bydd y cynlluniau cymhelliant hyn yn eu lle erbyn mis Awst 2017.

 

Gwefan Hyfforddi Gweithio Byw

Mae Deoniaeth Cymru, ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, y byrddau iechyd a'r ymddiriedolaethau, hefyd wedi cyhoeddi Cytundeb Addysg newydd ar gyfer meddygon iau Cymru.  Bydd y cytundeb hwn, y cyntaf o'i fath yn y DU, yn gwarantu y bydd amser yn cael ei neilltuo ar gyfer addysg yn ystod wythnos waith meddygon dan hyfforddiant, er mwyn sicrhau eu bod i gyd yn cael mynediad at yr ystod eang o gyfleoedd addysgol fydd o fudd iddyn nhw wrth ddatblygu eu gyrfaoedd.

Back to top